Remco Hoekman | Executive MBA Sports & Health

Wagner & Company

Er is een groep mensen die de weg naar sport moeilijk weet te vinden 

 

Kenmerkend voor de Executive MBA Sports & Health is dat Wagner deze vormgeeft als de juiste MBA voor de juiste persoon op het juiste moment. Iedereen die nu met vraagstukken worstelt in de domeinen rond sport, preventie, gezondheid en vitaliteit krijgt binnen deze MBA de kans om aan de hand van eigen leervragen en van actuele complexiteit domeinoverstijgende oplossingen te ontwerpen. Daarbij hoort maatwerk, gebaseerd op de inhoud en dynamiek die binnen de groep deelnemers speelt.

 

Dit betekent voor de inleiders en docenten dat ze flexibel moeten kunnen inspringen op de vragen en behoeften die hun worden aangereikt tijdens de modules. Dat is precies de reden waarom onze docenten zo graag onderdeel zijn van deze MBA: zij zetten zich met ziel en zaligheid in omdat ze ook zelf worden uitgedaagd een stap verder te zetten en nieuwe perspectieven te verkennen. In een onzekere wereld hebben we immers elkaar nodig om een waardevolle toekomst te zien.

 

Remco Hoekman is een van die gemotiveerde docenten. Hij is directeur van het Mulier Instituut en als onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit.

 

Gedeelde verantwoordelijkheid

“Vooraf vraag ik aan de deelnemers in welke onderwerpen ze geïnteresseerd zijn en welke methodieken ze graag zouden willen gebruiken. Natuurlijk koppel ik mijn bijdrage aan grotere beleidslijnen en zorg ik dat ik ze een bredere blik meegeef, maar ik pas me ook  altijd aan de groep en de actualiteit aan. Mijn uitdaging is om de juiste accenten te leggen en om gebruik te maken van de verscheidenheid van de deelnemers. Als groep en als individu moeten ze er echt iets aan hebben. Gelukkig kan ik uit heel veel onderzoek putten en vind ik het leuk om interactie te stimuleren.”

 

Sportbeleid en sportgedrag

“Ik ben gepromoveerd op een onderzoek naar de relatie tussen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname. Mijn onderzoek gaat onder andere over de vraag in hoeverre sportbeleid invloed heeft of kan hebben op het sportgedrag van individuen. In Nederland is de infrastructuur rondom sport, in vergelijking met andere landen, dik in orde. De randvoorwaarden voor sportbeoefening zijn goed ingevuld. Het beter benutten van deze infrastructuur en aandacht voor de organisaties en activiteiten zijn de uitdagingen. We zouden de maatschappelijke waarde van sport kunnen vergroten door lokaal meer aandacht te hebben voor deze afstemming en beter aan te sluiten bij wensen en behoeften van specifieke doelgroepen. Er is maatwerk nodig.”

 

Sport en gezondheid

“Er ontstaat steeds meer overlap tussen sportbeleid en gezondheidsbeleid. Denk aan de ‘healthification’ van het sportbeleid van het Ministerie van VWS, dat in 2015 al werd vastgesteld door collega Mirjam Stuij en Ruud Stokvis. Gezondheid wordt aangegrepen als legitimering van sportbeleid. Lokaal zien we dat terug. Gezondheidsbevordering staat bij sportambtenaren op de eerste plaats als doel van sportbeleid. Wat dat betreft is het sportbeleid complex. Want wat is de probleemdefinitie? Nederland is in Europa koploper op het gebied van sport, we hebben in vergelijkend perspectief een sterk beweeggedrag dankzij bijvoorbeeld de fiets. Dat maakt dat met sportbeleid vooral naar problemen buiten de sport wordt gekeken, zoals de gezondheidsproblematiek. Er zijn wel andere aspecten binnen de sport die we moeten doordenken. Er is namelijk ook een minder positieve kant van sport, zoals hooliganisme, in- en uitsluiting, seksuele intimidatie, de kosten van blessures. Verder is er de roep om een sportwet en meer professionalisering. Er wordt heel veel verwacht van de sportsector. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de inzet van alle vrijwilligers?”

 

Urgentie

“Zorgen dat mensen zoveel mogelijk jaren in gezondheid kunnen leven is ook in de sport het streven. Een vitale samenleving is veel waard. Wat mij daarbij erg bezighoudt is de vraag hoe we juist kwetsbare groepen kunnen bereiken. De meeste middelen die we inzetten komen niet altijd op de juiste plek terecht. Hoogopgeleiden en mensen met een goed inkomen vinden hun weg wel naar sport. Het zijn juist de mensen met achterstanden op meerdere gebieden die die weg niet weten te vinden. Er is sprake van sociale ongelijkheid. Actueel is dat die ongelijkheid door coronamaatregelen alleen maar is toegenomen, zo blijkt uit diverse onderzoeken bij het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit. Daar moeten we veel intensiever op inzetten.”

 

Gedegen onderzoek

“Vanuit het Mulier Instituut hebben we door al het fundamentele en beleidsondersteunende onderzoek dat we doen breed zicht op het hele veld van sport en recreatief bewegen. Het onderzoek laat zich grofweg in tien thema’s vangen: sportaanbieders, sportdeelname, diversiteit/inclusief, evenementen, financiën, gezondheid, leren bewegen, sportcultuur, topsport en voorzieningen. Naast de monitoring van het landelijke sportbeleid, monitoren we ook op verschillende plekken het lokale sportbeleid en onderzoeken bijvoorbeeld hoe effectief interventies op het gebied van sport en bewegen zijn voor het realiseren van gezondheidsdoelen. We hebben veel algemene inzichten in hoe sport en bewegen bijdraagt aan gezondheid en meer specifieke inzichten in hoe je een bepaalde groep in beweging krijgt. De effecten van de inzet van buurtsportcoaches of van een beweegtuin monitoren we bijvoorbeeld. Ook de kennis over het opzetten van dergelijke onderzoeken breng ik mee in de MBA. Hoe doe je onderzoek, hoe baken je dat goed af, welke valkuilen kun je vermijden, welke analysetechnieken pas je toe zijn vragen waarbij ik ondersteun”.

 

Domeinoverstijgend

“Dat er steeds meer overlap is tussen de verschillende domeinen beschouw ik met plezier. We zien in het veld steeds meer verbindingen of verbindingsmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het preventieakkoord of de omgevingswet. . Er liggen zoveel kansen. Ik kijk er naar uit om in de MBA samen met de deelnemers deze kansen verder te exploreren en ze te helpen een effectieve analyse, interventie of misschien wel iets heel anders te ontwikkelen. Zoals ik al zei: maatwerk!”.

 

Meer informatie over de Executive MBA Sports & Health?
https://wagner.nl/opleidingen/executive-mba-sports-health/

Lysanne Eggens
Lysanne Eggens
Programma adviseur
© Copyright Wagner & Company 2024 Gebouwd door Saam' uit Groningen